نسخه قویتر دانگ فنگ T5 یا فردا T5 مدل 2023 معرفی شد

نسخه قویتر دانگ فنگ T5 یا فردا T5 مدل 2023 معرفی شد

نسخه قویتر دانگ فنگ T5 یا فردا T5 مدل 2023 معرفی شد

طی ماه جاری مدل‌های قابل توجه از برندهای چینی ارائه شده است. یکی از آنها کراس اوورDongfeng Fengxing (Forthing) T5 مدل 2023 در نسخه Mach Edition است که نسخه قدرتمندتر

;